REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Przelewy24

 

& 1

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biuro Podróży ALMATUR Wrocław s.c. za pośrednictwem Serwisu Przelewy24

 

& 2

 

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Odbiorca płatności – Biuro Podróży ALMATUR Wrocław s.c. z siedzibą w Bogdaszowicach ul. Główna 69 oraz punktem sprzedaży we Wrocławiu al. Armii Krajowej 12b/2, NIP 7896-153-56-28, REGON 022275062.

Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Serwis  internetowy – serwis Przlewy24 pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

& 3

 

Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży ALMATUR Wrocław s.c. z siedzibą w Bogdaszowicach: ul. Główna 69 oraz punktem sprzedaży we Wrocławiu: al. Armii Krajowej 12b/2, NIP 7896-153-56-28, REGON 022275062 .

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Pzrelewy24” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży Almatur Wrocław s.c.

 

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 będą przekazywane na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 83 1160 2202 0000 0002 4986 5296.

 

& 4

 

Reklamacje i zwroty

 

Odbiorca płatności przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście Biurze Podróży Almatur Wrocław s.c. Al. Armii Krajowej 12b/2 Wrocław 50-541, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@almaturwroclaw.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni.

 

& 5

 

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w Biurze Podróży ALMATUR Wrocław s.c. z siedzibą w Bogdaszowicach: ul. Główna 69 i punktem sprzedaży we Wrocławiu: al. Armii Krajowej 12b/2 oraz na stronie internetowej https://almaturwroclaw.pl/regulamin_przelewy24 

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.